Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme Formu

GÜVEN İŞ olarak, web sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak ve Web sitesinin ziyaret ve kullanımı süresince GÜVEN İŞ ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenme amacı, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri ve KVK Kanunu kapsamında haklarınıza dair bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Hukuki Sebebi Nedir? 
KVK Kanunu uyarınca, Web Sitesi Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi de dahil ve web sitesi üzerinden alacağınız hizmetler ile satın alma işlemlerinize yönelik olarak gerek imzalayacağınız metinler gerekse yazılı, sözlü veya elektronik şekilde paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi veri sorumlusu GÜVEN İŞ’tir.

Veri Sorumlusu Kimdir? 
Web Sitesi’nin kullanımına yönelik olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, GÜVEN İŞ’tir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amacı ve Sınırları Nelerdir? 
1. GÜVEN İŞ, web sitesinin kullanılması ve ziyaretiniz esnasında paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi işleme faaliyetlerini KVK Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere uygun olarak yerine getirmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

2. Başta KVK Kanunu olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde yasaların izin verdiği ölçüde ve sınırlarda kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işleyebilecektir.

3. İşbu formda yer alan verileriniz belirtilen şekilde toplanmakta ve aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

a. Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve kabulü ile üyelik süresince hizmet alınacak işlemlere dair imza edilen sözleşmelerin imzalanması ve uygulanmasına yönelik olarak,

b. Web sitesinden sağlamış olduğumuz hizmet analizinin yapılması, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi satış ve pazarlama stratejilerine yönelik çalışmaların yürütülmesinde,

c. Yürürlükteki mevzuat gereği ticari ilişkinin kurulması kapsamında saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, kopyalanması, yedeklenmesi ve veri güvenliği için gerekli tüm teknik, idari ve hukuki tedbirlerin alınmasına yönelik olarak,

d. Yasaların izin verdiği ölçüde ve rızanızın aranmadığı hallerdeki diğer işlem ve amaçlar için (resmi kurum talebi, bilginin anonim hale gelmesi vb yasal sınırlar) Bu kapsamda GÜVEN İŞ olarak, web sitesi vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve işlemlerin yürütülmesi ile sınırlı şekilde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması Hangi Sınırlarda Yapılır?

GÜVEN İŞ olarak yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde;

1. Web Sitesi Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi de dahil ve imzalanması muhtemel diğer sözleşmeler kapsamında vermiş olduğunuz Kişisel Verilerinizi söz konusu sözleşmelerden doğan hizmetin ifası amacına yönelik olarak paylaşmış olduğunuz bilgilerin teyidinin sağlanması, gerekli hallerde kredi limitinizin belirlenmesi veya ürün/ hizmet sevkiyatının sipariş adresine sevkinin yapılması amacıyla iş ortaklarımız ve bu konuda destek aldığımız hizmet kuruluşlarına,

2. Yürürlükteki mevzuat gereği ticari ilişkinin kurulması kapsamında saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, kopyalanması, yedeklenmesi ve veri güvenliği için gerekli tüm teknik, idari ve hukuki tedbirlerin alınmasına yönelik olarak,

3. GÜVEN İŞ’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurt içi ve yurt dışı sunucularına ile destek alınan hizmet sağlayıcılarına,

4. Yetkili kamu kurum/kuruluşları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara, SMS, e-posta, çağrı merkezi desteği sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına, anlaşma sağlanan nakliye ve kargo şirketlerine, aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Süresi Nedir? Erişim İmkanınız ve Haklarınız Nelerdir?

1. GÜVEN İŞ ile web sitesi üzerinden ve belirlenen hizmet ve işlemler için paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVK Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükarda işbu belgeye yer alan meşru amaçlar devam ettiği süre boyunca işlenecektir.

2. Mevzuat uyarınca GÜVEN İŞ ’in info@guvenismetal.com.tr E-mail adresine yapacağınız başvuru ile aşağıda belirtilen taleplerinizi iletebilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.

• Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

• Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.

• Mevzuatta yer alan sınırlar dahilinde değerlendirilmek üzere ve Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme.

• Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

• Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Görüşmeyi Başlat
1
Bize Ulaşın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?