Üyelik Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanımına dair oluşturulmuş aşağıda yer alan ‘web sitesi kullanım şartları ve üyelik sözleşmesini” dikkatlice okuyunuz. Web sitemizi ziyaret eden, kullanan ve alışveriş yapan müşteriler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.guvenismetal.com.tr adresindeki GÜVEN İŞ METAL MAK. SAN.TİC. LTD.ŞTİ şirketinin (Güven İş Metal) malıdır ve onun tarafından işletilmektedir.

Siz Kullanıcılar, siteyi ziyaret ederken, sunulan hizmetleri kullanırken aşağıda yer alan hükümlere tabi olacaksınız. Sitedeki hizmetten yararlanmaya ve kullanmaya devam ederken; yasalara göre sözleşme imzalama hak ve yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, her hangi bir tüzel kişi veya işletme adına hareket ettiğinizi ve söz konusu kurumu yasal anlamda temsil etmeye yetkili olduğunuzu, 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu, aşağıda yer alan sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş olmaktasınız.

WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR 
İş bu Üyelik Sözleşmesi, www.guvenismetal.com.tr adresinde mukim GÜVEN İŞ METAL MAK. SAN.TİC. LTD.ŞTİ ile Websitesi’ne üye olan Alıcı arasında, Güven iş tarafından Websitesi’nde sunulan ürün ve hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” nın yararlanma şartlarını ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlemektedir. Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

MADDE 2. TANIMLAR 
Web sitesi: GÜVEN İŞ tarafından oluşturulan şekilde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.guvenismetal.com.tr adresli web sitesidir. Üye: Web sitesinden ürün incelemesi ve alımı yapmak amacıyla faydalanan, web sitesinde mevcut üyelik formunu eksiksiz dolduran, GÜVEN İŞ tarafından üyelikleri onaylanarak üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış gerçek kişiler, kimlik bilgileri ile Web sitesi’ndeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs işletmesi ve ortaklar da dahil), tüzel şirket bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilileri web sitesindeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. Web sitesindeki “üye adı ve şifresi” ilgilisi tarafından belirlenecek olup, üyeye özeldir. Kullanıcı: Web sitesini ziyaret eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 
İş bu sözleşmenin konusu, Web sitesinde GÜVEN İŞ tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden Üye tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, Web sitesinde GÜVEN İŞ tarafından sunulan tüm hizmetler, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulları ile Üye’lerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Web sitesinde yer alan Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Bu sözleşmenin kabulü ile Üye, Web sitesinde GÜVEN İŞ tarafından sunulan ve sunulacak hizmetlere dair kullanım, içerik, uygulama da dahil Üye’ lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da okuyarak kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. GÜVEN İŞ Web sitesindeki fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

4.2. GÜVEN İŞ, üyenin web sitesindeki sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. GÜVEN İŞ, web sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri web sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4.4. Kullanıcı/Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4.5. Kullanıcı, Web sitesinde bulunan üyelik formunda talep edilen bilgileri gereceğe uygun şekilde doldurması ve işbu sözleşmeyi onaylaması akabinde, üyelik başvurusunun GÜVEN İŞ tarafından değerlendirilerek onaylanması akabinde gerçekleşmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile “ÜYE”lik statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler için talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz biçimde doldurmaktan bizzat sorumlu olup, Üyelik formunu doldurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Bu şartlara riayet etmeyen veya riayet etmediği sonradan tespit edilen geçek veya tüzel kişi kullanıcıların eksik, gereceğe aykırı, 18 yaşını doldurmamış olması gibi nedenlerle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğabilecek tüm zararlardan Kullanıcı bizzat sorumludur.

4.6. Üye’ye ait Üye Adı ve şifresi Üye tarafından belirlenmekte olup, kendisine aittir. Bu nedenle Üye Adı ve Şifresinin korunması ve saklanmasına dair tüm yükümlülükler Üye’ye aittir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi şekilde üye adı ve şifresi ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirmediği yolunda herhangi itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye’nin hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan Kullanıcı özelinde doğmakta olup Üye, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyeliğin kime ait olduğuna dair ihtilaf oluşması halinde GÜVEN İŞ, üyeliğin tespitine dair ilgililerden ilgili belge ve bilgileri talep edebilir. Bu bilgi ve belgelerin temin edilememesi veya halen üyeliğe dair net bir bilgiye ulaşılamaması halinde GÜVEN İŞ, Üye’lik hesabından en son ödeme yapılan gerçek veya tüzel kişiyi Üye olarak kabul ederek işlemlere devam edebileceği gibi, Üye’liği dondurma veya iptal etme hakkına da sahiptir.

4.8. Kullanıcı ve Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda işbu sözleşmenin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Web sitesi üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı veya Üye’nin Web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.9. GÜVEN İŞ, Üye tarafından web sitesine giriş yapılan kişisel bilgileri sadece sunulan hizmetlerle sınırlı olarak ve gerektiği ölçüde kullanacağını ve 3. Kişilerle (sevkiyat vb) paylaşacağını, sözleşme amacını aşar veya aykırı şekilde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Bununla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı ve Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceği gibi, kamuya mal olmuş veya anonim hale gelmiş bilgiler bu korumanın dışındadır.

4.95. Kullanıcı ve Üye’lerin yorum ve sair uygulamalarla Web sitesinin amacı dışında kullanılması, Üyelik formunun onaylanması sorasında formda yer verilen bilgilerin gerçeğe aykırı veya tutarsız olduğunun tespit edilmesi, web sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda kullanılan ödeme araçlarında hile ev gerçeğe aykırı durumların tespiti veya kuşkusunun oluşması vb hallerde GÜVEN İŞ, Üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, foto, tasarım ve benzeri tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi GÜVEN İŞ’e veya belirtilen ilgilisine aittir. Kullanıcı ve Üye’lerin web sitesini ziyaret etmesi ve hizmetlerden yararlanmaları web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlere dair fikri mülkiyet haklarına dair kendilerine hiçbir hak vermez. Web sitesinde alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde GÜVEN İŞ’ten izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde, gerek GÜVEN İŞ’in gerekse üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararlardan, tazminat miktarı ve yargılama giderleri ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlardan Üye/Kullanıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ GÜVEN İŞ

GÜVEN İŞ tek taraflı olarak dilediği zaman bu sözleşme içeriğini web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Sözleşmenin değişen maddeleri web sitesinde yayınlandığı tarihte değişmiş kabul edilir. Sözleşmenin kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER 
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden “Mücbir Sebep” olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinden yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf bundan sorumlu değildir. Mücbir sebebin mevcut olduğu süre boyunca Taraflar’ın sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıdadır.

MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9. TEBLİGAT 
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, GÜVEN İŞ’in bilinen e-mail adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-mail adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

MADDE 11. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve geçersizliği, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Görüşmeyi Başlat
1
Bize Ulaşın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?